Algemene voorwaarden & regels

 
Deze website is eigendom van Belga Veilingen BVBA

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Molemstraat 29 bus 2
Telefoon: +32 13 30 84 41
E-mail: EMAIL
Ondernemingsnummer: BE 0548.748.794


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden & regels.

Alle voorwaarden & regels zijn van toepassing op www.belgaveilingen.be en www.opisop.be

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Belga Veilingen BVBA of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Belga Veilingen BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Belga Veilingen BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Belga Veilingen BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Belga Veilingen BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Belga Veilingen BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Hasselt bevoegd.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorafgaand:

Belga Veilingen is een rechtspersoon onderworpen aan het Belgisch recht en heeft de vorm van een BVBA. Zij, als rechtspersoon, treedt enkel op als bemiddelaar en niet als koper of verkoper. OpisOp-Belgaveilingen BVBA is op geen enkele manier aansprakelijk, voor de geplaatste inhoud, schade of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website zie onze regels en voorwaarden. Copyright © 2002-2019 OpisOp. Alle rechten voorbehouden.

 

Algemeen:

1 Door zich te registreren op de website (www.belgaveilingen.be) (www.opisop.be) aanvaardt iedere gebruiker / koper deze algemene verkoopsvoorwaarden & regels. De Algemene Gebruikersvoorwaarden & regels zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruiker en aanbieder enerzijds (aanmelding via het volledig invullen van het registratie formulier) en Belgaveilingen BVBA anderzijds.

Eigenaar: Belga Veilingen BVBA

Beheerder externe content: Sanmax BVBA

Beheerder interne content: Belga Veilingen BVBA

 

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - De prijs

Artikel   7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel   8 - Levering en uitvoering

Artikel   9 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - GeschillenDoor het bezoeken en het gebruik van de website: www.opisop.be verklaart men zich akkoord met de Regels & Algemene Voorwaarden.Voorafgaande introductie

OpisOp is de benaming van een onderdeel dat behoort tot Belga Veilingen BVBA. Deze laatste is een veilinghuis dat online roerende goederen veilt in opdracht van derden. OpisOp een online platform dat aan derden de mogelijkheid geeft al dan niet een zoekertje, advertentie of aanbod te plaatsen. De rechtsverhouding die eventueel ontstaat tussen de adverteer en een derde geldt enkel tussen hen beide. Opisop en dus Belga Veilingen BVBA zijn of kunnen nooit partij van deze rechtsverhouding.

De mogelijkheid die OpisOp biedt om een zoekertje, advertentie of aanbod te plaatsen is al dan niet tegen betaling. Voor optionele diensten kan er een meerprijs gevraagd worden. Optionele diensten zijn bijvoorbeeld het in de kijker plaatsen van een zoekertje.

Hetgeen een derde plaats op dit platform dient marktconform te zijn (toegelaten om te verhandelen).Artikel 1:

Algemeen:

OpisOp is een online platform dat adverteerders de mogelijkheid biedt om een zoekertje te plaatsen met de intentie derden te bereiken.

Deze Algemene Voorwaarden & regels zijn van toepassing op iedere gebruiker van de website of de niet-gebruiker die door een handeling van een gebruiker mogelijks hiervan gevolgen ondervindt.

Definities:

(De hieronder gemaakte opdeling draagt slechts bij tot het overzicht en heeft geen juridische betekenis. De definities, ook al maken zij deel uit van deze opdeling, zijn van toepassing op de totaliteit van de Algemene Voorwaarden en hebben wel een juridische waarde.)Onder Algemene Voorwaarden & regels dienen ook de Bijzondere Algemene Voorwaarden en alle Addenda te worden begrepen.Algemene Voorwaarden – Definities m.b.t. OpisOp • OpisOp: de benaming van de website. OpisOp maakt deel uit van de vennootschap BVBA Belga Veilingen.

 • Ondernemer: Belga Veilingen BVBA.

 • Relatie met de Bezoeker: de levering van een dienst door het publiekelijk openstellen van haar online platform, zijnde de website www.opisop.be.

 • Relatie met de Adverteerder: de levering van een dienst door de mogelijkheid tot plaatsing van een zoekertje, al dan niet tegen betaling.

 • Relatie met een derde: de aansprakelijkheid voor schade (in welke vorm dan ook) die een derde ondervindt door bewuste en rechtstreekse handelingen van OpisOp en dus de Ondernemer. Dit met het uitdrukkelijk oogmerk te schaden. Hieronder dient ook begrepen te worden, de band die ontstaat door de exploitatie van haar website met een niet bezoeker/gebruiker.

 • Dienst aanbieden: het leveren van een dienst, al dan niet tegen betaling, aan een natuurlijke of rechtspersoon door het aanbieden van advertentieruimtes.Algemene Voorwaarden – Definities m.b.t. de Bezoeker

 • Bezoeker of gebruiker: degene die de website OpisOp bezoekt of gebruikt, al dan niet bewust. Onder bezoeker dient ook begrepen te worden, de eigenaar van het “device” (op basis van het IP-adres) waarmee er toegang tot de website is gemaakt. Dit door de eigenaar of een derde, bewust of onbewust, met of zonder medeweten van de eigenaar.

 • Koper: de bezoeker wordt koper of afnemer. Dit geldt enkel in de relatie met de adverteerder. T.o.v. van OpisOp blijft het statuut van bezoeker of gebruiker van het online platform gelden.

 •  

Algemene Voorwaarden – Definities m.b.t. de Adverteerder

 • Adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de website OpisOp, al dan niet tegen betaling.

 • Dienst gebruiken: het gebruik maken van de aangeboden diensten, al dan niet tegen betaling.

 • Extra diensten: het gebruik maken van extra diensten (bovenop de gewone diensten) tegen betaling.

 • Verkoper: de adverteerder wordt verkoper. Dit geldt enkel in de relatie met de bezoeker/gebruiker/koper. T.o.v. OpisOp geldt het statuut van gebruiker van aangeboden (extra) diensten.

 • De Professionele Adverteerder: degene die adverteert onder zijn/haar professionele hoedanigheid.

 • Advertentie: hetgeen wordt geplaatst door de adverteerder in welke vorm dan ook. Het geadverteerde kan betrekking hebben op zowel een goed als een dienst, dit al dan niet tegen betaling.

 • Professionele Advertentie: de advertentie die wordt geplaatst door een professioneel. Deze advertentie kan specifieke verplichte vermeldingen vereisen.

 • Gangbare of reguliere markt: indien nodig zal een goed of dienst vergeleken worden met hetgeen verhandeld wordt op de “gangbare markt”. Hieronder dient verstaan te worden hetgeen wettelijk toegelaten is of door gebruik algemeen aanvaard.Algemene Voorwaarden – Definities m.b.t. een derden

 • Derden: natuurlijke of rechtspersonen inclusief overheidsdiensten dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks een (rechts)verhouding hebben of krijgen met OpisOp, de adverteerder of bezoeker gebruiker, al dan niet in combinatie met één of meerdere van hen.

 • Verhouding: hetgeen contractueel, buiten contractueel of op vlak van aansprakelijkheid is of zal ontstaan tussen partijen.

 • Juridische partijen: elkeen die ambtshalve een link heeft met één van bovenstaande partijen, of deze laatsten daar kennis van hebben of niet, onafhankelijk het bestaan van een procedure, worden niet als derden beschouwd zoals gehanteerd in deze Algemene Voorwaarden.Diverse Algemene Voorwaarden

 • Transactie: een handeling of handelingen gesteld door één of meerdere partijen die al dan niet een rechtsverhouding doen ontstaan.

 • Wetgeving: de van toepassing zijnde wetgeving (nationaal of internationaal) die van toepassing is op elke transactie, handeling of gedrag gesteld door één of meerdere partijen.

 • Taal: de gebruikte taal, al dan niet komende uit een vereiste. Wanneer deze een vertaling uitmaakt van hetgeen oorspronkelijk of algemeen wordt gebruikt m.b.t. het gebruik en exploitatie van het online platform primeert het oorspronkelijke. Wanneer het oorspronkelijke 2 of meertalig is primeert de Nederlandstalige versie indien deze daar deel van uitmaakt.

 • Device en gegevensdrager: elk apparaat, elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de adverteerder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

opisop.be” is de benaming van een online zoekertjesplatform dewelke beheerd wordt door Belga Veilingen BVBA;


Belga Veilingen BVBA

Molemstraat 29/2 – 3560 Lummen;

Contact

 

OpisOp is een virtuele marktplaats waar zowel particuliere als professionele personen een goed of een dienst kunnen aanbieden al dan niet betalend.

OpisOp of Belga Veilingen BVBA is geen partij in de rechtsverhouding die eventueel ontstaat tussen de aanbieder en de koper. Dit impliceert ook dat eventuele tekortkomingen in deze rechtsverhouding niet tegenwerpelijk zijn aan OpisOp of Belga Veilingen.

OpisOp kan het plaatsen van een artikel betalend maken en/of een meerprijs vragen voor het “aantrekkelijker” maken van een artikel. Wanneer een aanbieder een advertentie of aanbieding plaats ontstaat er een rechtsverhouding tussen hem/haar en OpisOp. Deze rechtsverhouding kan gekwalificeerd worden als het leveren van op afstand van een dienst tegen betaling.

Definities hier toepasselijk:

-Dienst: het aanbieden van een platvorm/virtuele markt waar aanbieders en afnemers elkaar kunnen vinden.

-Goed/diensten: hetgeen aangeboden en verkocht wordt. Goederen en diensten die niet toegelaten zijn, of minstens deze schijn wekken behoren, in deze context, niet tot deze definitie.

Artikel 4 – Aanbieding en levering van een dienst door OpisOp:

De aangeboden diensten kunnen samengevat worden in de mogelijkheid een advertentie, zoekertje of aanbieding te plaatsen, door een particulier of professioneel, al dan niet tegen betaling, op de website OpisOp. Dit door het eventuele gebruik van optionele mogelijkheden.Artikel 4.1: Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer (OpisOp) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

 2. Indien klant in zijn bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 6. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor de bezoeker van de website t.o.v. de ondernemer doch niet in de mogelijke rechtsverhouding die ontstaat tussen de bezoeker en de klant. In dat geval zullen de algemene voorwaarden van de klant gelden;

 7. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 8. In ieder geval zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar op de website www.opisop.beRegels & Algemene voorwaarden

 

Artikel 4.2: Omschrijving diensten en aanbiedingen

 1. Diensten geleverd door OpisOp aan de klant bestaan uit de mogelijkheid om al dan niet tegen betaling een advertentie, zoekertje of aanbod in het algemeen te plaatsen op de website www.opisop.be (en eventuele websites met een andere extensie zoals .com, .nl, …). Hier wordt ook begrepen de optionele extra’s m.b.t. het plaatsen van zoekertjes wanneer men bijvoorbeeld een grotere visibiliteit wenst;

 2. Het aanbod bestaat uit alle geplaatste advertenties, zoekertjes of aanbiedingen geplaatst door een klant van OpisOp aan/voor derden;

 3. Indien een dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. voor meer info zie de faq pagina

 4. De aangeboden diensten zijn volledig en nauwkeurig omschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling hiervan door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen of voorbeelden zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de te leveren dienst.

 5. De inhoud van de website is door de onderneming met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie van hetgeen wordt aangeboden op de website te allen tijde juist en volledig is. De ondernemer zal in de mate van het mogelijke aanbiedingen die niet marktconform zijn of niet het doel van het online platform respecteren verwijderen. OpisOp is niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen werd aangeboden. De klant wordt geacht correct te handelen door een toegelaten zoekertje te plaatsen, de regels na te leven t.o.v. OpisOp maar ook t.o.v. derden. Indien er een tussen de klant en derde een rechtsverhouding ontstaat dienen de wettelijk bepaalde voorschriften toepasselijk op die specifieke situatie te volgen.

Artikel 4.2.1: Toelaatbaarheid goederen en diensten:

De goederen en/of diensten moeten toegelaten zijn op de reguliere markt. De aanbieder moet kunnen beschikken over het goed, hij kan geen goederen aanbieden waarvan hij niet de eigenaar is tenzij hij hiervoor een volmacht heeft van de ware eigenaar.

Het is dan ook aan te raden vooraleer men een advertentie plaatst na te kijken of het goed en/of de dienst toegelaten is. Volgende pijlers dienen onderzocht te worden (doch niet uitsluitend):

 • Beperking of verbod door een nationale of internationale wetgeving;

 • Kan het als aanstootgevend begrepen worden;

 • Overtreden van licentie, privacy, auteursrechtelijke regels;

 • Import en export regels;

 • Zijn er bepaalde doelgroepen die uitgesloten moeten worden (bv. minderjarigen);

 • Immo wettelijke voorwaarden geldend voor alle immo BIV zoekertjes 

  Om te voldoen aan de wettelijke richtlijnen moeten advertenties op het internet de volledige tekst bevatten.

  Afkortingen zijn niet toegelaten op internet. voor meer informatie Ruimtelijke Ordening  Algemene regels Immo

 •  Huisdieren 

  In deze rubriek gelden alle wettelijke verplichtingen. 

  Honden en katten mogen niet meer geplaatst worden zonder herkenningsnummer van de FOD Volksgezondheid Afdeling dierenwelzijn,

  gelegen Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel, website www.health.fgov.be (dieren en planten), tel. +32 (0)2 524.71.11. 

  Verplichte vermelding van HK nummer Er mogen in deze rubriek geen zoekertjes geplaatst worden zonder HK-nummer

 • HK nummer informatie Regels dieren & dieren benodigdheden

 • Rubriek 18+ Erotiek 

  Binnen de Contacten rubriek en rubriek 18+ is het niet toegestaan om pornografisch beeldmateriaal en/of diensten aan te bieden. Ook erotisch getinte advertenties en afbeeldingen zijn niet toegestaan. In deze rubriek gelden alle wettelijke verplichtingen. zie uitvoerige beschrijving Regels erotiek

   

 

Zijn verboden de goederen en/of diensten die bevatten/deel uitmaken/zijn:

 • Goederen en/of diensten die bepaalde individuen en/of groeperingen kunnen schaden (bv.: racisme, xenofobie, laster en eer, …)

 • Goederen die gestolen of nagemaakt zijn en dewelke de rechtmatige eigenaar, licentiehouder, producent, uitvinder door de verhandeling hiervan schade berokkend in welke vorm dan ook;

 • Misbruik van andermans identiteit. Dit is niet beperkt tot persoonsgegevens maar omvat ook logo’s, type benaming, afbeeldingen, … Ook wanneer men elementen misbruikt die typerend zijn (doen denken aan) aan het originele;

 • Goederen waarop een embargo gelegd werd (bv.: ivoor);

 • Explosieven in welke vorm dan ook;

 • Vuurwerk ook al is men een erkende professionele verkoper of indien men als vuurwerkmeester een dienst aanbiedt zijnde het verzorgen van een vuurwerkshow.

 • Drugs waaronder ook het aanbieden van toegelaten goederen die in combinatie een vorm van drugs worden;

 • Medicatie en homeopathische producten;

 • Wapens in welke vorm dan ook. Hier dient verwezen te worden naar de Belgische wetgeving hieromtrent. Ook de combinatie van goederen die weliswaar individueel zijn toegelaten maar samen als wapen gebruikt kunnen worden. Sier-, kunst-, verzamel-wapens waaronder ook historische, die gebruikt kunnen worden als wapen zijn niet toegelaten;

 • Soft- en hardware waarvoor men een persoonlijke licentie dient te hebben. Een uitzondering hierop geldt wanneer de producent de mogelijkheid tot overdragen heeft voorzien. Indien gelicentieerde producten deel uitmaken van het eigenlijke goed (bv.: software op een laptop), dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden. Men biedt dan het eigenlijke goed aan, maar de gelicentieerde producten maken geen deel uit van de aanbieding;

 • Goederen die nog niet op de markt zijn. Als voorbeeld: bèta versies van software en goederen die als test verdeeld zijn onder een beperkt testpubliek.

 • Goederen en diensten die zonder ingewikkelde handelingen gebruikt kunnen worden tot het plegen of het aanzetten tot plegen van illegale activiteiten;

 • Kansspelen buiten degene die niet louter als recreatief beschouwd worden. Hieronder vallen ook de bewijzen (tickets, buy inn’s, biljetten, toegangsbewijzen, …) waarmee men kan deelnemen aan (toekomstige) actieve kansspelen (bv.: loterijloten). éénzelfde geldt voor deviezen in welke vorm dan ook die gebruikt kunnen worden bij kansspelen en dewelke omwisselbaar zijn in gelden. Uitzondering hierop zijn deviezen zoals casino jetons die louter een verzamelwaarde hebben;

 • Monetaire producten (al dan niet fysiek) die in omloop zijn en dewelke niet verhandeld mogen worden tenzij door de gemachtigde uitgever hiervan (bv.: munten, beleggingen, aandelen die als deelbewijs gelden van een actieve ondernemingen, …). Uitzondering hierop zijn de fysieke producten die beschouwd worden als verzamelobjecten. Zo bv., munten die niet (meer) in roulatie zijn, munten en/of biljetten in roulatie maar die deel uitmaken van een verzameling en niet individueel verkocht worden, aandelen die geen waarde hebben als deelbewijs (Bv.: niet meer bestaande onderneming, vervangen door nieuwe aandelen, …).

 • Goederen die enkel mogen worden uitgereikt door een bevoegde instantie (bv.: paspoorten, rijbewijzen, certificaten, … Hieronder ook goederen zoals kleding, identificatiebadges die toebehoren tot een instantie (bv.: overheid, defensie, verenigingen, artiesten, …) of die minstens hiertoe aanleiding kunnen geven.

 • Toegangsbewijzen op naam en/of een afwijkende prijs t.o.v. de reële oorspronkelijke vraagprijs en/of dewelke verboden zijn te verhandelen door een wettelijke bepaling en/of de eigenlijke uitgever;

 • Pornografisch materiaal dat aanstootgevend is en/of niet toegankelijk kan/is voor elke gebruiker, ook al vermeld men dit duidelijk (bijvoorbeeld de vermelding: “Deze advertentie is niet geschikt voor personen onder de 18 jaar”);

 • Goederen/diensten die algemeen maatschappelijk ervaren worden als onethisch. 

Deze objecten mogen enkel aangeboden worden na voorafgaande toelating:Deze objecten mogen enkel aangeboden worden indien men kan aantonen gerechtigd te zijn deze te mogen aanbieden (dit verschilt per situatie):

 • Auteursrechten

 • Intellectuele eigendom

 • Software dewelke enkel gebruikt kan worden via een persoonlijke licentie. Indien geen licentie vereist is, maar wel een maximum aantal installaties, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden.

 • Kopieën van een origineel (al dan niet lijkend of met de bedoeling hiervan op het originele). , die duidelijk een kopie zijn (bv.: “kopie”, Museum XXX”, t.g.v. Werelddierendag, …) en als souvenir of aandenken doorgaan, mogen eventueel aangeboden worden na toelating.

 • Parfum en cosmeticaproducten dewelke aangeboden worden als verzamelobject.

 • Software dewelke deel uitmaakt van een groter geheel/object/goed dat niet kan opereren zonder de software. Bv. een CNC zaagmachine.

Indien een aangeboden goed of dienst niet overeenstemt met bovenstaande bepaling of naar uw mening aanstootgevend is, dan kan u dat melden via ons contactformulier Houdt er rekening mee dat OpisOp al het mogelijke doet om overtredingen op te sporen. Het is echter niet uitgesloten dat er alsnog ééntje door de mazen van het net kan glippen. T.a.v. OpisOp is dit opsporen geen resultaatsverbintenis.

Wanneer na melding of opsporing een overtreding opgemerkt wordt, kan OpisOp volgende maatregelen nemen:

-verzoek tot wijziging;

-onmiddellijke verwijdering door OpisOp;

-verzoek tot wijziging en vraag naar plaatsen rechtzetting;

-Onmiddellijke verwijdering van de advertentie en het account door OpisOp;

- Onmiddellijke verwijdering van de advertentie en het account door OpisOp. Overmaken van alle gegevens aan de bevoegde instanties. Eventueel zal OpisOp zich burgerlijke partij stellen wegens geleden schade.

Artikel 4 SUB:Artikel 5 - De overeenkomst

Hierbij dient begrepen te worden: de overeenkomst die ontstaat tussen OpisOp en de aanbieder.

Indien er hieronder volgende meldingen worden gemaakt zoals levering, termijn, betalingstermijnen, offerte, levering, garantie, dient begrepen te worden specifieke advertentie waarbij enkel de beheerder van de website deze kan plaatsen of ontwikkelen. Standaard advertentie en standaard opties kunnen door de adverteerder onmiddellijk geplaatst worden na betaling.

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft ondernemer het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De ondernemer deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de klant.

 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaalt, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 6. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede.

 

Artikel 6 - De prijs

 1. Alle op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. OpisOp heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door OpisOp.

 4. Eventuele bijkomende kosten, zoals plaatsingskosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

 

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Ondernemer staat ervoor in dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de klant binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.

 3. Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Ondernemer kan daarbij klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.

 4. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal ondernemer deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.

 5. Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door ondernemer aangeboden. Indien ondernemer hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door klant.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen en na betaling hiervan zal de klant automatisch en onmiddellijk de mogelijkheid krijgen om zijn advertentie inclusief door hem gekozen opties te plaatsen.

 2. Wanneer OpisOp zelf de advertentie dient te plaatsen is zij gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 3. Wanneer OpisOp of een aangestelde de gevraagde advertentie zelf dient te plaatsen zal de levertermijn in beginsel 5 dagen bedragen, tenzij op de website of bij het sluiten van de overeenkomst, duidelijk anders is weergegeven. Deze termijn start vanaf het ogenblik dat OpisOp de digitale content ontvangen heeft dewelke de adverteerder wenst te plaatsen.

 4. Indien OpisOp de advertentie niet onmiddellijk kan plaatsen onafhankelijk de reden hiervoor stelt hij de klant hiervan in kennis, eventueel met vermelding van een later tijdstip of nodige aanpassing. Klant heeft alsdan het recht om de overeenkomst te ontbinden. De klant deelt de ondernemer onmiddellijk na diens mededeling van te late of niet plaatsing mede of hij alsnog nakoming van de overeenkomst wil of deze wenst te ontbinden.

Artikel 10 - Betaling

 1. Klant dient betalingen aan ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.

 2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. Ondernemer heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op klant.

 

Artikel 11- Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat klant in de 3 maanden voorafgaand aan het schade brengende feit aan ondernemer was verschuldigd.

 2. Aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 3. De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door klant van de van de ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.

 4. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.

 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.

 6. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 3. Bij de webbeheerder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de beheerder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten klacht indienen.

 4. Indien de klachtenprocedure van OpisOP niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan staat Klant vrij om zich te wenden BeCommerce en beroep kan doen op de BeCommerce Geschillencommissie.

 Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitgesloten.

 2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.Artikel 5 – Advertentie of aanbieding:

Wanneer men beroep doet op bovenstaande diensten door OpisOp wordt men adverteerder of aanbieder. Deze kan gebruik maken van verschillende opties (al dan niet tegen betaling) om zijn of haar zoekertje of aanbieding te plaatsen.

De eventuele kostprijs hiervan zijn duidelijk aangegeven vooraleer men overeenkomt. De verkoopvoorwaarde en een extractie van de algemene voorwaarden op de achterzijde van de factuur en of op het luik algemene voorwaarden op de website:AANBIEDINGSVOORWAARDENOnderwerp van de aanbieding

De aanbieding moet duidelijk bepaald en transparant zijn. De bezoeker van de website en de geïnteresseerde moet over voldoende gegevens kunnen beschikken alvorens in te gaan op de aanbieding.

Onder gegevens dient begrepen te worden:

-beschrijving van het goed of de dienst.

-de afmetingen, gewicht en kleur van het goed.

-de duurtijd van het de aangeboden dienst.

-de kostprijs. Deze dient vast te staan en omvat alle kosten waaronder de prijs van het goed of dienst, de eventuele BTW, de verzendkosten, de invoerkosten en alle andere kosten. De bezoeker/gebruiker/koper moet kunnen beschikken over een totaalprijs.

Indien er verschillende verzendingsmethodes bestaan en deze verschillende prijzen hebben dient dit gemeld te worden en moet de klant de mogelijkheid hebben om tussen de verschillende methodes te kiezen.

Elke misleiding of manipulatie is verboden. Indien het goed/dienst gebreken kent die niet aanwezig zouden moeten zijn dienen vermeld te worden. De al dan niet mogelijkheid om het goed normaal te gebruiken dient omschreven te worden. Een voorbeeld hiervan is de drinkbaarheid van een aangeboden fles wijn (voor consumptie of als verzamelobject).

Onder gebreken dient ook begrepen te worden het toevoegen of het manipuleren van een goed of dienst zodat het geen normaal gebruik kent of dat hierdoor schade kan worden berokkend t.o.v. de koper/gebruiker en/of een derden.

De advertentie mag enkel worden gebruikt voor het aanbieden van goederen en/of diensten. Elk ander gebruik van een advertentie is uitgesloten. Hieronder kan onder meer begrepen worden, het uiten van racistische opmerkingen, het toebrengen van laster en eer aan een derde, het ronselen van identiteitsgegevens, uiten van een eigen of andere mening, publiciteit voor een activiteit dewelke niet als goed of dienst beschouwd kan worden, … Wanneer voorgaande niet de eigenlijke drijfveer is maar men gebruikt ongepast taalgebruik en/of afbeeldingen die derden kan schaden of als schadelijk kan geïnterpreteerd worden, dient verwijderd te worden. Wanneer een omschrijving, afbeelding of het goed zelf nu als onethisch beschouwd wordt kan uitzonderlijk wel aangeboden worden als hiervoor een duidelijke historische context aan gekoppeld kan worden.

De advertentie kan enkel geplaatst worden wanneer de adverteerder hiertoe wettelijk gemachtigd is. Het aangaan van een bindende overeenkomst door een minderjarige (min 18 jaar) is verboden.

Goederen en/of diensten

Zie beschrijving en uitgesloten goederen en diensten

Lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten die niet zijn toegestaan op OpisOp, ongeacht de rechtsgeldigheid:

 1. Aandelen, effecten en andere waardepapieren
 2. Aanstootgevend materiaal
 3. Affiliateprogramma sites waarop verwezen wordt naar affiliateprogramma’s
 4. Alcoholhoudende drank met een alcoholpercentage van 15% of hoger. Voor verkoop van alcoholhoudende drank met een alcoholpercentage van minder dan 15% geldt dat deze alleen mag worden verkocht aan afnemers van 18 jaar of ouder. De verkoper is verantwoordelijk voor de controle op leeftijd op basis van bijvoorbeeld een identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs.
 5. Anabole steroïde
 6. Apparaten die de kilometerteller wijzigen
 7. Apparaten/elektronica die kabel- of satelliettelevisieprogramma’s decoderen of de toegang daartoe vergemakkelijken zonder vereiste toestemming of betaling (inclusief het aanzetten tot dit soort activiteiten) zoals cardsharing. 
 8. Beschermde dieren, producten van dieren en planten
 9. Boogsport gerelateerde items
 10. Cultureel erfgoed
 11. Defecte en/of teruggehaalde objecten
 12. Drugs en hieraan verwante middelen
 13. Eigendom van de overheid
 14. Elektronische apparatuur die niet is voorzien van een CE-markering
 15. E-mailbestanden; het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarnaar er naar een website verwezen wordt waarbij klanten een e-mailadres in achter moeten
 16. Erectiemiddelen zoals Viagra, Kamagra, Camagra, Cialis, Venicon, Libidoforte, Libidofemme,Levitra.
 17. Erotisch getinte foto’s/teksten, erotische artikelen en hieraan verwante producten en diensten mogen; deze mogen uitsluitend worden geplaatst in de Erotiek rubriek.
 18. Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
 19. Financiële producten en diensten (aanbieden van of vragen om sparen, lenen, beleggen en verzekeren) zonder vergunning of een goedgekeurd prospectus van de AFM.
 20. Foto’s waarop geslachtsdelen zichtbaar zijn
 21. Geneesmiddelen conform het CBG
 22. (Geprogrammeerde) smartcards
 23. Gereedschappen voor het openen van sloten, zoals klop- en slagsleutels, moedersleutels en slotentrekkers.
 24. Gestolen waar
 25. GSM/GPS blokkers en jammers
 26. Hardware- of software-emulatoren (DSS)
 27. Inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten,  producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten,handelsmerken, domeinnamen en portretrechten.
 28. Kans- en piramidespelen
 29. Kilometertellercorrectie apparatuur
 30. Kogelvrijevesten/kleding
 31. Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
 32. Leningen zonder BKR-toetsing
 33. Medische hulpmiddelen waarvoor een medisch voorschrift nodig is
 34. Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
 35. Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware die ontworpen zijn om auteursrechtelijke bescherming te omzeilen
 36. Multi-level marketing en/of software waarmee Multi-level marketing mogelijk wordt
 37. Navigatiesystemen met illegale kaarten
 38. Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
 39. Overeenkomsten
 40. Persoonsgebonden toegangsbewijzen voor concerten, sportwedstrijden en andere evenementen
 41. Politieverklikkers
 42. Post-/inschrijfadressen aanbieden/vragen
 43. Programmeer apparatuur voor smartcards en zogenaamde 'unloopers' 
 44. “Snel geld verdienen” advertenties en advertenties voor multi-level marketing ondernemingen
 45. SMS-diensten en/of 090x telefoonnummers (behalve in subrubriek 0906-lijnen zie Erotiek)
 46. Tabak, sigaretten en sigaren
 47. Uitdagende en erotische kleding op een model; buiten de Erotiek rubriek mag dit soort kleding, inclusief ondergoed en lingerie alleen op een pop of los ge-etaleert worden
 48. Valse valuta en valse postzegels
 49. Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
 50. Virtuele (game) producten, online spelkarakters, game accounts en virtuele valuta 
 51. Vuurwerk
 52. Wapens, messen, airsoftapparaten en daaraan gerelateerde objecten zoals lucht-, gas- of veerdrukwapens; (BB) guns, luchtbuksen ect.
 53. Verboden voorwerpen:
  • voorwerpen met Ku Klux Klan (KKK) vermelding of logo, voorwerpen met symbolen van nazi's, zoals het SS doodshoofd, de SS runen, het hakenkruis, swastika en originele of replica Duitse uit de Tweede wereldoorlog voorwerpen waarop soortelijke symbolen op afgebeeld zijn. 
  • Voorwerpen die wel zijn toegestaan:
  • Originele Duitse postzegels en munten uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn. Historische boeken en films over de Tweede Wereldoorlog of over nazi-Duitsland, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn.

 Lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten:

Aandelen, effecten en andere waardepapieren
Aanstootgevend materiaal
Cultureel erfgoed
Defecte en/of teruggehaalde objecten
Dieren, producten van dieren en planten
Drugs
Eigendom van de overheid of van derden
Elektronische apparatuur
Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
Frontjes van autoradio’s en/of van ingebouwde navigatiesystemen
Geneesmiddelen
Gestolen waar
Illegale en onveilige objecten en activiteiten
Kans- en piramidespelen
Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
Levensmiddelen
Medische hulpmiddelen
Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware
Motortuning (chiptuning) 
Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
Pornografische en erotische zoekertjes 
Software
Tabak
Valse valuta en postzegels
Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
Virtual games
Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten

 

OpisOp-Belgaveilingen BVBA is op geen enkele manier aansprakelijk, voor de geplaatste inhoud, schade of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website zie onze regels en voorwaarden. Copyright © 2002-2019 OpisOp. Alle rechten voorbehouden.

Uitgelicht